Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o općem upravnom postupku - Medvedović, Dragan | Caritasspiritistcenter.org

...općem upravnom postupku. Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa ... Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srpske - ZUP RS ... . Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz Zakon o općem upravnom postupku. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Zakon. O općem upravnom postupku. Prvi dio temeljne odredbe. Glava I. OPĆE ODREDBE. (1) Upravnom stvari smatra se svaka stvar u kojoj javnopravno tijelo u upravnom postupku rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe ili drugih... Zakon o upravnom postupku. ("Službene novine FBIH" broj 2/98). PRVI DI ... PDF Zakon o općem upravnom postupku ... ... Zakon o upravnom postupku. ("Službene novine FBIH" broj 2/98). PRVI DIO. 1. Poduzeće (društvo) , ustanova i drugo pravno lice, društvena organizacija i udruženje građana koji pre...

INFORMACIJA

AUTOR
Medvedović, Dragan
DIMENZIJA
8,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Zakon o općem upravnom postupku.pdf

OPIS

Prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku dužna su postupati sva tijela javne uprave, i to u svim upravnim područjima kad odlučuju o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba u upravnim stvarima. Zakon o općem upravnom postupku primjenjuje se i u upravnim područjima koja su uređena zakonom, a njime se uređuju i određene postupovne radnje ili faze postupka. Zakon o općem upravnom postupku je složen zakon. Njegove se norme ne smiju promatrati, tumačiti i primjenjivati izolirano već ih je neophodno povezivati s drugim normama koje se odnose na isti pravni institut ili postupovnu radnju. Zakon o općem upravnom postupku je dio pravnog sustava i s njim čini nerazdvojnu cjelinu. Zato se brojne njegove norme mogu tumačiti i primijeniti isključivo ako se dobro poznaju pravni pojmovi, instituti, postupci te ustrojstvo javne uprave regulirani Ustavom, zakonima i drugim pravnim propisima. Zakon o općem upravnom postupku moraju dobro poznavati svi službenici državne uprave, lokalne i područne ¬samouprave te druge brojne pravne osobe koje imaju javne ovlasti odlučivati u upravnim stvarima. Zakon se primjenjuje na sve fizičke i pravne osobe. Nema te osobe o čijem pravu ili obvezi se, bar jednom godišnje, ne odlučuje u upravnom postupku. Zato je poželjno da i oni što bolje poznaju postupak uređen Zakonom o općem upravnom postupku te da tako ¬lakše i učinkovitije zaštite svoja prava. Posebno je važno da odredbe ¬Zakona o općem upravnom postupku izvrsno poznaju osobe koje profesionalno zastupaju stranke ili im pružaju pravnu ¬pomoć i savjete. Svrha je ove knjige omogućiti svim čitateljima – onima koji su dužni postupati po Zakonu o općem upravnom postupku, kao i onima o čijim pravima i obvezama se u upravnom postupku odlučuje – bolje, brže i lakše snalaženje u Zakonu o općem upravnom postupku i njegovoj primjeni. U prvom dijelu ove knjige nalazi se tekst – “Reguliranje upravnog postupka u Hrvatskoj.” Pri odabiru ove teme i njezinom pisanju, pisac je pošao od stare i poznate maksime da su prošlost, sadašnjost i budućnost tek tri etape jednog vremena, odnosno, kao što je ¬poetičnije rekao znameniti njemački filozof i matematičar G. W. Leibnitz (1646.–1716.) – “sadašnjost je majka budućnosti, a kćerka prošlosti.” Namjera pisca je pokazati čitatelju da je u Hrvatskoj ¬vrlo duga tradicija reguliranja upravnog postupka, a njezini počeci sežu još u XIX. stoljeće. Kroz to dugo razdoblje mijenjao se državnopravni položaj Hrvatske, no regulacija je upravnog postupka uvijek posto¬jala uz neophodne modifikacije. Kontinuitet je uvijek po¬stojao. Tako je posljednje uređenje općeg upravnog postupka sadržajno egzistiralo tijekom šest desetljeća, a gotovo svi instituti “starog” upravnog postupovnog prava sadržani su i u novoj pravnoj regulaciji. U ovom je dijelu kratko prikazana geneza stvaranja novog Zakona o općem upravnom postupku i usuglašavanja njegova sadržaja s recentnim europskim standardima. Središnji dio knjige sadrži tekst Zakona o općem upravnom postupku. Uz svaku odredbu nalaze se uputnice na druge relevantne odredbe Zakona o općem upravnom postupku. To treba omogućiti čitatelju brže i lakše snalaženje u zakonu i njegovoj primjeni. Također, čitatelju se u bilješkama pruža informacija o drugim pravnim propisima (Ustav, međunarodni ugovori, zakoni, uredbe) koji su relevantni za primjenu određene zakonske odredbe. Bilo bi idealno da je pisac u bilješkama mogao obuhvatiti sve zakone i druge propise koji sadrže norme koje su relevantne za primjenu Zakona o općem upravnom postupku. Nažalost, to je bilo nemoguće. S jedne strane, preveliki je broj zakona i drugih propisa koji su izravno ili ¬neizravno povezani s primjenom Zakona o općem upravnom postupku te bi knjiga bila preopširna, te bi se time iz-gubila njezina preglednost. S druge strane, posljednjih je godina ¬vrlo dinamična legislativna aktivnost, brzo se donose novi ¬zakoni i mijenjaju stari tako da bi sadržaj knjige uskoro zastario. Zato je pisac bio prinuđen uz neke zakonske članke ¬navesti samo, primjerice, zakone i druge propise koji se odnose na njihovu primjenu. Iako svi podaci o zakonima i drugim propisima te njihov sadržaj odgovara stanju na dan 15. svibnja 2013., čitatelj mora biti oprezan i uvijek provjeriti je li eventualno došlo do zakonske promjene. Naposljetku, knjiga završava stvarnim kazalom. Ono bi trebalo omogućiti jednostavno i brzo pronalaženje odredaba koje uređuju odgovarajuće institute, ali, zajedno sa sadržajem, pružiti čitatelju i informaciju o koncepciji i strukturi zakona te metodo¬logiji organizacije i obrade materije koja je njime uređena. Kazalo, kao relativno razrađen i iscrpan pojmovnik općeg upravnog postupka, omogućava i upoznavanje s relevantnim pravnim nazivljem te provjeru i utvrđivanje zna¬čenja pojedinih zakonskih izraza. Dragan Medvedović

Želite li pročitati knjigu?Zakon o općem upravnom postupku u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Medvedović, Dragan. Čitati Zakon o općem upravnom postupku Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE